Tin tức

16

07-2015

Đại hội cổ đông bất thường SICCO tháng 7 năm 2015

Sáng 15 tháng 07 năm 2015 tại Hội trường tầng 5 tòa Nhà Rainbow, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 đã tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

sci_dai_hoi_bat_thuong

Đại hội với sự tham dự đầy đủ của các cổ đông

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông về các nội dung:
-  Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần SCI tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.
-  Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
-  Đồng ý chuyển trụ sở chính của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ do thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Giao Hội đồng quản trị sửa đổi các nội dung liên quan trong Điều lệ. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

 

Quay lại