Quan hệ cổ đông

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dung 2021 2022 2023
Vốn điều lệ 524,267 854,540 939,973
Vốn chủ sở hữu 1.063,84 1.437,465 1.542,326
Tổng tài sản 3.044,34 3.711,093 4.168,493
Doanh thu 6.451,44 1.787,237 1.730,019
Lợi nhuận trước thuế 211,68 78,76 123,322