SCI E&C

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SCI E&C 2023: Đặt mục tiêu trả cổ tức 8%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SCI E&C 2023: Đặt mục tiêu trả cổ tức 8%

Mar 31, 2023 - Admin Admin> Tin công ty

Ngày 31/3/2023, Công ty Cổ phần SCI E&C (HNX: SCI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến, thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty.