Công ty Cổ phần SCI Nghệ An
GIỚI THIỆU CHUNG

Hoạt động chính: Đầu tư, quản lý vận hành nhà máy thủy điện.

Thực hiện đầu tư, quản lý vận hành công trình Nhà máy thủy điện Ca Nan 1, nhà máy thuỷ điện Ca Nan 2 và các dự án thủy điện trong tương lai tại Nghệ An.

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1 - Công suất 7MW.

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2 - Công suất 16MW.

7

Năm phát triển

135 tỷ

Doanh thu năm 2022

245 tỷ

Vốn điều lệ

Ban
lãnh đạo

NGUYỄN CÔNG HÙNG

Chủ tịch HĐQT

PHẠM VĂN NGHĨA

Ủy viên HĐQT/Giám đốc

NGUYỄN VĂN PHÚC

Ủy viên HĐQT

THÂN LONG THẠCH

Phó Giám đốc

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dung 2020 2021 2022
Vốn điều lệ 245 245 245
Vốn chủ sở hữu 218,085 233,816 281,566
Tổng tài sản 721,893 699,957 711,944
Doanh thu 110,703 128,941 135,053
Lợi nhuận sau thuế -6,306 15,731 47,750
Quay lại