Công ty Cổ phần SCI Nghệ An
GIỚI THIỆU CHUNG

Hoạt động chính: Đầu tư, quản lý vận hành nhà máy thủy điện.

Thực hiện đầu tư, quản lý vận hành công trình Nhà máy thủy điện Ca Nan 1, nhà máy thuỷ điện Ca Nan 2 và các dự án thủy điện trong tương lai tại Nghệ An.

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1 - Công suất 7MW.

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2 - Công suất 16MW.

15

Năm phát triển

117 tỷ

Doanh thu năm 2023

245 tỷ

Vốn điều lệ

Ban
lãnh đạo

NGUYỄN CÔNG HÙNG

Chủ tịch HĐQT

ĐOÀN THẾ ANH

Ủy viên HĐQT/Giám đốc

NGUYỄN VĂN PHÚC

Ủy viên HĐQT

THÂN LONG THẠCH

Phó Giám đốc

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dung 2021 2022 2023
Vốn điều lệ 245 245 245
Vốn chủ sở hữu 233,816 281,798 281,673
Tổng tài sản 699,957 712,181 661,594
Doanh thu 128,941 135,053 116,948
Lợi nhuận trước thuế 15,731 47,981 36,625
Quay lại