Dự án Đê, kè chắn sóng Lạch Giang

Dự án Đê, kè chắn sóng Lạch Giang

 • Chủ đầu tư

  Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (VIWA)

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

 • Thời gian thực hiện

  2014 - 2015

 • Quy mô

  Km0+000 đến Km0+050

 • Công việc thực hiện

  Nhà thầu phụ trách thi công Đê bảo vệ và Kè G1, G2, G3, G4 & Đê chắn sóng phía Nam; Chỉnh trị cửa biển, ổn định luồng (kè chắn, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ, bạt mom); Lắp đặt phao tiêu báo hiệu toàn tuyến.

Dự án Đê, kè chắn sóng Lạch Giang
Dự án Đê, kè chắn sóng Lạch Giang
Dự án Đê, kè chắn sóng Lạch Giang
Quay lại