BIỂU ĐỒ TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dung 2020 2021 2022
Vốn chủ sở hữu 1.029,76 1.063,84 1.451,52
Tổng tài sản 4.012,76 3.044,34 3.761,36
Doanh thu 1.068,62 6.451,44 1.875,79
Lợi nhuận sau thuế 315,86 211,68 78,76