Ông
Nguyễn Việt Anh
Chủ tịch - Ủy Ban kiểm toán
Ông
Nguyễn Chính Đại
Thành viên - Ủy ban kiểm toán