Cán bộ công nhân viên SCI thi công trên công trường Long Phú