Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang

Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN
Địa điểm: Na Hang, Tuyên Quang
Thời gian: 2003 – 2009
Công việc thực hiện:

Các hạng mục san nền; đường vận hành, đường phục vụ thi công, phụ trợ và lán trại. 

Tổng mức đầu tư: 7.500 tỷ đồng
Tổng công suất: 300 MW