Tầm nhìn

Là doanh nghiệp hàng đầu Châu Á trong việc thực hiện dự án năng lượng tái tạo, môi trường và hạ tầng.

Sứ mệnh

Góp phần tạo dựng nền tảng cho một Xã hội văn minh trường tồn.

Giá trị cốt lõi