Tầm nhìn

Với chiến lược phát triển rõ ràng, tầm nhìn dài hạn, SCI Group hướng tới trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Châu Á trong việc thực hiện dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng.


Sứ mệnh

SCI Group góp phần kiến tạo một xã hội văn minh, phát triển bền vững thông qua các hoạt động xây dựng và đầu tư dự án.


Giá trị cốt lõi

Với khách hàng, đối tác

- Tin cậy

- Tôn trọng

- Hợp tác cùng phát triển

Với người lao động

- Công bằng

- Chuyên nghiệp và thân thiện

- Tôn trọng

- Đảm bảo thu nhập

Với cổ đông

- Hiệu quả đầu tư

- Phát triển bền vững

- Kiến tạo giá trị cộng đồng