Chọn công ty
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)
Tổng tài sản (tỷ đồng)
Tổng doanh thu (tỷ đồng)
Lợi nhuận (tỷ đồng)
Công ty cổ phần SCI Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dungNăm 2018Năm 2019Năm 2020
Vốn chủ sở hữu690.848716.7361,063.184
Tổng tài sản2,097.5562,133.8354,012.766
Tổng doanh thu802.811,299.7651,608.621
Lợi nhuận80.538.849315.864