Chọn công ty
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)
Tổng tài sản (tỷ đồng)
Tổng doanh thu (tỷ đồng)
Lợi nhuận (tỷ đồng)
Công ty cổ phần SCI Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dungNăm 2016Năm 2017Năm 2018
Vốn chủ sở hữu500.076624.643690.848
Tổng tài sản974.6711,584.4952,097.556
Tổng doanh thu363.306598.309846.276
Lợi nhuận14.705(12.37)80.5