Chọn công ty
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)
Tổng tài sản (tỷ đồng)
Tổng doanh thu (tỷ đồng)
Lợi nhuận (tỷ đồng)
Công ty cổ phần SCI Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dungNăm 2019Năm 2020Năm 2021
Vốn chủ sở hữu716.7361,063.1841,029.762
Tổng tài sản2,133.8354,012.7663,440.344
Tổng doanh thu1,299.7651,608.6216,451.445
Lợi nhuận38.849211.688251.999