SCI E&C - Thông qua triển khai phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ , chào bán và hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

SCI E&C - Thông qua triển khai phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ , chào bán và hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Thông qua triển khai phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ , chào bán và hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu".

Chi tiết xin mời xem tại đây:

Số 249 - Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.pdf

Số 249 - Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.pdf

Số 250 - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.pdf