SCI E&C - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 ngày 29/07/2022 và danh sách cổ đông lớn

SCI E&C - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 ngày 29/07/2022 và danh sách cổ đông lớn

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 ngày 29/07/2022 và danh sách cổ đông lớn". Chi tiết xin mời xem tại đây:

220730 Số 307 - CBBT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.pdf

220730 Số 01 - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.pdf