Công bố thông tin
Công bố những thông tin nhanh nhất đến hoạt động đầu tư, tài chính, quản trị ; những chính sách, thay đổi mới của công ty về mọi mặt.
Chi tiết
Báo cáo tài chính
Tổng hợp các báo cáo định kỳ theo tháng/quý nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên cũng như những định hướng phát triển của công ty trong thời gian tiếp theo.
Chi tiết
Báo cáo thường niên
Tổng hợp các báo cáo định kỳ theo tháng/quý nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên cũng như những định hướng phát triển của công ty trong thời gian tiếp theo.
Chi tiết