Nạo, vét kè bảo vệ sông Hồng

Nạo, vét kè bảo vệ sông Hồng

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Bắc, Bộ Giao thông - Vận tải
Địa điểm: Kè Nhật Tân trên sông Hồng
Thời gian: 2012-2014
Công việc thực hiện:

Dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu USD.

Nhà thầu phụ trác thi công: Nạo vét, cải tạo Sông Hồng đoạn thuộc Hợp đồng CV-A1 m-NDTDP; sản xuất và đóng cọc cừ bê tông dự ứng lực SW-500B.