Quốc lộ 1A Phú Yên

Quốc lộ 1A Phú Yên

Chủ đầu tư: Ban QLDA Thăng Long - Bộ GTVT
Địa điểm: Tỉnh Phú Yên
Thời gian: Năm 2013 - 2014
Công việc thực hiện:

Nhà thầu phụ trách thi công từ Km 1283+250 - Km 1293+800.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.034 tỷ đồng.