SCI Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

SCI Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

18/06/2018
691 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ