SCI Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

SCI Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

18/10/2017
665 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Công Hùng 
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: S99
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 420.000 CP (tỷ lệ 1,08%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch : 22/09/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/10/2017.