SCI công bố Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

SCI công bố Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

30/06/2018
903 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018