SCI-CBTT Giải trình số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

SCI-CBTT Giải trình số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

10/12/2020
54 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư nội dung " Giải trình số liệu BCTC đã được kiểm toán năm 2018, năm 2019 và 6 tháng đầu năn 2020". PDF