SCI Biên bản, Nghị quyết đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

SCI Biên bản, Nghị quyết đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

26/06/2017
559 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Biên bản, Nghị quyết, Báo cáo đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết xin mời xem tại đây:

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Báo cáo được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua