SCI - Chốt danh sách cổ dông dự họp ĐHĐCĐ năm 2017

SCI - Chốt danh sách cổ dông dự họp ĐHĐCĐ năm 2017

12/05/2017
510 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI kính gửi quý cổ đông chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ