SCI - CBTT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và chương trình, tài liệu đại hội

SCI - CBTT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và chương trình, tài liệu đại hội

09/06/2021
1155 Lượt xem

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SCI:

(New) Hướng dẫn tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2021( 

(Bổ sung) Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022

(Bổ sung) Lý lịch ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

1. Nghị quyết số 11/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 09/06/2021 thông qua ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

4.Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2021

5.Mẫu đề cử ứng viên HĐQT

6.Mẫu ứng cử ứng viên HĐQT

7.Mẫu sơ yếu lý lịch TV HĐQT

8.Chương trình Đại hội đồng cổ đông

9.Quy chế làm việc ĐHĐCĐ trực tuyến

10. Quy chế bầu cử

11.Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

12. Báo cáo của HĐQT về hoạt đông năm 2020 và định hướng năm 2021

13. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

14. Tờ trình số 01 - thông qua các báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo ban TGĐ và báo cáo HĐQT về kết quả SXKD năm 2020, kế hoach năm 2021

15.Tờ trình số 02 - thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

16.Tờ trình số 03 - thông qua thù lao của HĐQT năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT năm 2021

17. Tờ trình số 04 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, phụ lục danh sách các nội dung sửa đổi chính. Phụ lục 01 - Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

18. Tờ trình số 05 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Phụ lục 02 - Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

19. Tờ trình số 06 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Phụ lục 03 - Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

20.Tờ trình số 07 - Thông qua xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh.

21. Tờ trình số 08 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 

22. Tờ trình số 09 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

23. Tờ trình số 10 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

24. Phụ lục 01 - Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SCI

25.Phụ lục 02 - Dư thảo Quy chế nôi bộ về quản trị Công ty

26.Phụ lục 03 - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

27. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

28. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.