SCI - CBTT Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

SCI - CBTT Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

27/07/2021
233 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 15/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 27/07/2021 thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiêm toán. PDF