SCI - CBTT NQ số 15 ngày 29/08/2022 Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

SCI - CBTT NQ số 15 ngày 29/08/2022 Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

29/08/2022
488 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm nghị quyết số 15/2022/NQ-SCI-HĐQT ngày 29/08/2022 về việc: "Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty  ". Chi tiêt xin mời xem tại đây PDF