SCI - CBTT NQ số 13 ngày 23/08/2022 Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022/

SCI - CBTT NQ số 13 ngày 23/08/2022 Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022/

23/08/2022
374 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm nghị quyết số 13/2022/NQ-SCI-HĐQT về việc: "Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022". Chi tiêt xin mời xem tại đây PDF