SCI - CBTT Đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

SCI - CBTT Đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

10/12/2020
72 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư đính chính nội dung của Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. PDF