SCI - CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

SCI - CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

01/12/2020
89 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết số 31 ngày 01/12/2020 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty. PDF