SCI E&C - CBTT Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An

SCI E&C - CBTT Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An

16/06/2021
245 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư quan tâm "Nghị quyết số 08/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày 16/06/2021 Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An". Chi tiết xin mời xem file đính kèm bên dưới :

 SCI E&C_CBTT Nghi quyet HĐQT so 08.2021 ngay 16.06.2021.pdf