Các văn bản công bố ĐHĐCĐ thường niên 2016

Các văn bản công bố ĐHĐCĐ thường niên 2016

06/05/2016
549 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI kính gửi quý cổ đông các văn bản công bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Tài liệu công bố dưới đây:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2016

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2016

3. Biên bản họp BKS và bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017