SCI E&C - Nghị quyết HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

26/03/2020 41 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "nghị quyết số 08/2020/NQ-SCIE&C-HĐQT ngày...

Chi tiết

SCI - Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

21/03/2020 33 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "nghị quyết số 05/2020/NQ-SCI-HĐQT ngày...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

20/03/2020 25 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư công văn chấp thuận của UBCK nhà nước về việc...

Chi tiết

SCI E&C Thông báo Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

06/03/2020 37 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

Chi tiết

SCI-Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

04/02/2020 97 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng"

Chi tiết

SCI-Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

04/02/2020 64 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt danh sách cổ đông để...

Chi tiết

SCI-CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

31/01/2020 38 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư"Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công...

Chi tiết

SCI-CBTT Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

31/01/2020 42 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng"

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Báo cáo quản trị Công ty cổ phần SCI E&C năm 2019

31/01/2020 50 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Báo cáo quản trị năm 2019"

Chi tiết

SCI-CBTT Báo cáo quản trị công ty cổ phần SCI năm 2019

16/01/2020 29 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Báo cáo quản trị năm 2019"

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

25/10/2019 125 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C - CBTT thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12.

Chi tiết

Thông báo đính chính về số liệu Báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần SCI

24/10/2019 98 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI thông báo về việc " Đính chính số liệu Báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty...

Chi tiết