SCI - CBTT Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế - Công ty Cp SCI

05/10/2022 560 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu...

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

19/09/2022 562 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra...

Chi tiết

CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán

16/09/2022 75 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chứng...

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

14/09/2022 482 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông báo thay đổi số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành

07/09/2022 414 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Thông báo thay đổi số lượng có quyền...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

29/08/2022 543 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Kết quả giao dịch cổ phiếu của người...

Chi tiết

SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC đã soát xét cho kỳ 6 tháng đầu năm 2022 thay đổi 10% so với cùng kỳ

29/08/2022 359 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại...

Chi tiết

SCI - CBTT NQ số 15 ngày 29/08/2022 Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

29/08/2022 487 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm nghị quyết số 15/2022/NQ-SCI-HĐQT ngày...

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo kết quả của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

29/08/2022 367 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Báo cáo kết quả của đợt chào bán cổ...

Chi tiết

SCI E&C - Thông qua triển khai phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ , chào bán và hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

25/08/2022 219 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Thông qua triển khai phương án huy...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

24/08/2022 433 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và...

Chi tiết

SCI - CBTT NQ số 14 ngày 24/08/2022 Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022

24/08/2022 415 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm nghị quyết số 14/2022/NQ-SCI-HĐQT về...

Chi tiết