SCI - CBTT Giao dịch của người nội bộ Công ty cổ phần SCI

26/04/2021 713 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Thông báo giao dịch của người nội bộ...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26/04/2021 180 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực...

Chi tiết

SCI - CBTT Nghị quyết của HĐQT về Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP SCI

26/04/2021 109 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Nghi quyết số 08/2021/NQ-SCI_HĐQT ngày...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2021/NQ-SCIEC-HĐQT

20/04/2021 186 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quy cổ đông và nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết Hội đồng Quản trị số...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

15/04/2021 444 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền...

Chi tiết

Công ty cổ phần SCI E&C - Công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 12/04/2021

12/04/2021 342 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày...

Chi tiết

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần SCI E&C (MCK: SCI)

12/04/2021 176 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ...

Chi tiết

SCI E&C - Thông báo v/v chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty CP SCI E&C

07/04/2021 129 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo v/v chấp thuận thay đổi đăng ký...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Báo cáo thường niên năm 2020

26/03/2021 207 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Báo cáo thường niên năm 2020"

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5

25/03/2021 138 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà...

Chi tiết

SCI - CBTT Nghị quyết số 07/2021/NQ-SCI-HĐQT về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

22/03/2021 309 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết số 07/2021/NQ-SCi-HĐQT về việc gian...

Chi tiết

SCI E&C - TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

22/03/2021 697 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG...

Chi tiết