SCI Thông báo Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

15/03/2019 100 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông Nghị quyết về việc "Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường...

Chi tiết

SCI E&C Thông báo Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

13/03/2019 68 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

Chi tiết

SCI PMC Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3

07/03/2019 145 Lượt xem

Công ty cổ phần Tư vấn SCI công bố thông tin về việc "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi...

Chi tiết

SCI Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

01/03/2019 123 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư về việc "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Chi tiết

SCI Công bố thông tin thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

28/02/2019 100 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư về việc "Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty"

Chi tiết

SCI PMC công bố thông tin thay đổi Giám đốc Công ty

28/02/2019 83 Lượt xem

Công ty cổ phần Tư vấn SCI công bố thông tin về việc "Thay đổi Giám đốc Công ty"

Chi tiết

SCI E&C Nghị quyết họp HĐQT quý I năm 2019

31/01/2019 50 Lượt xem

Công ty cổ phần SCi E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết họp HĐQT quý I năm 2019"

Chi tiết

SCI Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

22/01/2019 282 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

Chi tiết

SCI Chuyển nhượng cổ phần góp vốn của SCI tại Cty TNHH SCI Nghệ An

28/12/2018 161 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc "Chuyển nhượng cổ phần góp vốn của SCI...

Chi tiết

SCI - Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 13

26/12/2018 137 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần...

Chi tiết

SCI E&C Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT

11/12/2018 220 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh...

Chi tiết

SCI E&C Nghị quyết bầu lại các chức danh thành viên HĐQT

07/12/2018 195 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết bầu lại các chức danh thành viên...

Chi tiết