SCI E&C CBTT bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

18/07/2019 5 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định bổ nhiệm PGĐ Công ty.  

Chi tiết

SCI Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019

18/07/2019 3 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019".

Chi tiết

SCI E&C - CBTT miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty

25/06/2019 266 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty.

Chi tiết

SCI E&C - Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

18/06/2019 264 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Ông Phan Dương Mạnh -...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

11/06/2019 258 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi...

Chi tiết

SCI - CBTT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

07/06/2019 241 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết số 18/2019/NQ-SCI-HĐQT Vv: Thông qua...

Chi tiết

SCI - Thông báo giao dich cổ phiếu của cổ đông nội bộ

05/06/2019 209 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Bà Quách Thị Thanh Thủy -...

Chi tiết

SCI công bố Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/04/2019 214 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Chi tiết

SCI E&C Thành lập Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Bắc

25/04/2019 156 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Quyết định về việc Thành lập Công ty TNHH...

Chi tiết

SCI E&C công bố Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

18/04/2019 135 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Chi tiết

SCI Sơ yếu lý lịch ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

16/04/2019 282 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Sơ yếu lý lịch ứng viên được đề cử, ứng cử bầu...

Chi tiết

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên SCI năm 2019

15/04/2019 344 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên...

Chi tiết