SCI - CBTT NQ số 09/2022/NQ-SCI-HĐQT ngày 18/05/2022

18/05/2022 105 Lượt xem

Công ty cô phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm nghi quyết số 09/2022/NQ-SCI-HĐQT ngày...

Chi tiết

SCI - CBTT thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17

04/05/2022 89 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm về việc "Thay đổi nội dung Giấy Đăng ký...

Chi tiết

SCI - CBTT Đính chính nội dung Báo cáo quản tri công ty

04/05/2022 93 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Đính chính báo cáo quản trị Công ty...

Chi tiết

SCI - CBTT Giải trình LNST tại BCKQKD trên BCTC Quý I/2022 thay đổi 10% trở lên so với cùng kỳ

28/04/2022 122 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Giải trình LNST tại BCKQKD trên BCTC...

Chi tiết

SCI - CBTT Nghị quyết số 08/2022/NQ-SCI-HDQT

22/04/2022 164 Lượt xem

Công ty cổ phân SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm nghị quyết số 08/2022/NQ-SCI-HĐQT về...

Chi tiết

SCI E&C CBTT bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

19/04/2022 120 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định bổ nhiệm PGĐ Công ty. 

Chi tiết

SCI E&C CBTT bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

19/04/2022 89 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định bổ nhiệm PGĐ Công ty. 

Chi tiết

SCI - CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/04/2022 373 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường...

Chi tiết

SCI - CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

04/04/2022 173 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " CBTT đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT"

Chi tiết

SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC sau kiểm toán năm 2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ

28/03/2022 196 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

25/03/2022 88 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông, nhà đầu tư và người quan tâm về việc "Thay đổi nội dung...

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020

23/03/2022 136 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt...

Chi tiết