SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC Riêng Q2.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ

29/07/2021 142 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC...

Chi tiết

SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC Hợp nhất Q2.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ

29/07/2021 153 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC...

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2021 99 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2021 22 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm...

Chi tiết

SCI - CBTT Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

27/07/2021 54 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 15/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày...

Chi tiết

Công ty cổ phần SCI - Công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021

01/07/2021 533 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI - Công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021

Chi tiết

CBTT - SCI ký hợp đồng kiểm toán BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/202

01/07/2021 60 Lượt xem

SCI đã ký hợp đồng kiểm toán số 0107/HĐKT/ATC-HN/SCI với Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT Công ty cổ phần SCI

01/07/2021 66 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT Công...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC vv Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính

18/06/2021 104 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư quan tâm : " Ký hợp đồng kiểm toán số...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An

17/06/2021 433 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư "Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An

16/06/2021 165 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư quan tâm "Nghị quyết số 08/2021/NQ-SCI-HĐQT...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An

15/06/2021 398 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư "Nghị quyết số 12/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày...

Chi tiết