SCI - CBTT thay đổi người phụ trách quản trị và thay đổi thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty

07/07/2020 5 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Nghị quyết về việc thay đổi người phụ trách...

Chi tiết

SCI E&C - Nghị quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP SCI E&C nhiệm kỳ 2020-2025

01/07/2020 10 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Nghị quyết số 22/2020/NQ-SCIENC-HĐQT ngày...

Chi tiết

Công ty cổ phần SCI - Công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020

26/06/2020 51 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Chi tiết

Công ty cổ phần SCI E&C - Công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 25/06/2020

25/06/2020 38 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày...

Chi tiết

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần SCI E&C năm 2020

15/06/2020 145 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư " Chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên...

Chi tiết

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần SCI năm 2020

13/06/2020 101 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên...

Chi tiết

SCI-CBTT về việc thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16

03/06/2020 35 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư về việc thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT về việc thay đổi nhân sự kế toán trưởng Công ty cổ phần SCI E&C

01/06/2020 57 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự...

Chi tiết

SCI PMC-CBTT về việc thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5

26/05/2020 29 Lượt xem

Công ty cổ phần tư vấn SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư về việc thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận số người sở hữu chứng khoán

20/05/2020 76 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Thông báo số 1776/TB-VSD ngày 19/05/2020 về...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông báo và Quyết định về việc chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP SCI (S99)

19/05/2020 56 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Thông báo và Quyết định về việc chấp nhận niêm...

Chi tiết

SCI - Nghị quyết về việc chôt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần SCI năm 2020

15/05/2020 74 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông dự họp...

Chi tiết