SCI E&C - CBTT Thông báo phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ 25/08/2020

25/08/2020 76 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết số 23,24,25 ngày 25/08/2020 về...

Chi tiết

SCI-CBTT Các Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty ngày 21/08/2020

21/08/2020 64 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư các Nghị quyết của HĐQT ngày 21/08/2020.

Chi tiết

SCI - CBTT về việc Thoái vốn tại Công ty cổ phần SCI Điện Biên

12/08/2020 74 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 24 ngày 12/08/2020 về việc...

Chi tiết

SCI-CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC riêng và BCTC Hợp nhất Quý 2/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

29/07/2020 96 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư" Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC...

Chi tiết

SCI - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

29/07/2020 94 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội...

Chi tiết

SCI - CBTT Thay đổi phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

23/07/2020 84 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết số 23 ngày 23/07/2020 về việc"...

Chi tiết

SCI - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

16/07/2020 92 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ...

Chi tiết

SCI E&C - Đính chính thông tin trên tờ trình thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ

16/07/2020 94 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư " Đính chính thông tin trên tờ trình thông...

Chi tiết

SCI - CBTT thay đổi người phụ trách quản trị và thay đổi thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty

07/07/2020 74 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Nghị quyết về việc thay đổi người phụ trách...

Chi tiết

SCI E&C - Nghị quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP SCI E&C nhiệm kỳ 2020-2025

01/07/2020 98 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Nghị quyết số 22/2020/NQ-SCIENC-HĐQT ngày...

Chi tiết

Công ty cổ phần SCI - Công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020

26/06/2020 162 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Chi tiết

Công ty cổ phần SCI E&C - Công bố kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 25/06/2020

25/06/2020 120 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày...

Chi tiết