SCI Chuyển nhượng cổ phần góp vốn của SCI tại Cty TNHH SCI Nghệ An

28/12/2018 102 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc "Chuyển nhượng cổ phần góp vốn của SCI...

Chi tiết

SCI - Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 13

26/12/2018 96 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần...

Chi tiết

SCI E&C Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT

11/12/2018 164 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh...

Chi tiết

SCI E&C Nghị quyết bầu lại các chức danh thành viên HĐQT

07/12/2018 154 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết bầu lại các chức danh thành viên...

Chi tiết

SCI E&C Nghị quyết miễn nhiệm - bổ nhiệm thành viên HĐQT

14/11/2018 125 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ...

Chi tiết

SCI Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

14/11/2018 116 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền...

Chi tiết

SCI Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

05/11/2018 109 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm...

Chi tiết

SCI Nghị quyết thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SCI

18/10/2018 112 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư nghị quyết về việc: "Thành lập Ban kiểm toán nội...

Chi tiết

SCI E&C - Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 10

26/09/2018 84 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh...

Chi tiết

SCI Công bố thông tin phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017

25/09/2018 84 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc: "Công bố thông tin phát hành cổ phiếu...

Chi tiết

SCI E&C - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty

29/08/2018 92 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc: "Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội...

Chi tiết

SCI Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

30/07/2018 223 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu...

Chi tiết