SCI công bố Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/04/2019 133 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Chi tiết

SCI E&C Thành lập Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Bắc

25/04/2019 107 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Quyết định về việc Thành lập Công ty TNHH...

Chi tiết

SCI E&C công bố Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

18/04/2019 77 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Chi tiết

SCI Sơ yếu lý lịch ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

16/04/2019 236 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Sơ yếu lý lịch ứng viên được đề cử, ứng cử bầu...

Chi tiết

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên SCI năm 2019

15/04/2019 305 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên...

Chi tiết

SCI Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

15/04/2019 216 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường...

Chi tiết

SCI Điện Biên công bố thông tin thay đổi Giám đốc Công ty

15/04/2019 142 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI Điện Biên công bố thông tin về việc "Thay đổi Giám đốc Công ty"

Chi tiết

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên SCI E&C năm 2019

08/04/2019 164 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông thường...

Chi tiết

SCI Thông báo về viêc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

18/03/2019 165 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông Thông báo về việc "Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

Chi tiết

SCI Nghị Quyết về viêc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

18/03/2019 149 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông Nghị quyết về việc "Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực...

Chi tiết

SCI Thông báo Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

15/03/2019 141 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông Nghị quyết về việc "Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường...

Chi tiết

SCI E&C Thông báo Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

13/03/2019 95 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

Chi tiết