SCI - CBTT các nghị quyết của HĐQT ban hành ngày 21/10/2021

21/10/2021 148 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư các Nghị quyết của HĐQT ban hành ngày 21/10/2021.

Chi tiết

SCI - CBTT các nghị quyết của HĐQT ban hành ngày 18/10/2021

18/10/2021 171 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm các Nghi quyết của Hội đồng quản trị ban...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

28/09/2021 137 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Nghị quyết số 23/021/NQ-SCI-HĐQT ngày...

Chi tiết

SCI - CBTT Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán S99

09/09/2021 313 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm thông tin về "Điều chỉnh tỷ lệ room của...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

09/09/2021 180 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư quan tâm : " Tiến độ sử dụng vốn thu được từ...

Chi tiết

SCI - CBTT: Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP SCI

01/09/2021 265 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài...

Chi tiết

SCI - CBTT các Nghị quyết của HĐQT Công ty ban hành ngày 16/08/2021

16/08/2021 667 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm các Nghị quyết của HĐQT công ty ngày...

Chi tiết

SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC Riêng Q2.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ

29/07/2021 454 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC...

Chi tiết

SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC Hợp nhất Q2.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ

29/07/2021 381 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC...

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2021 235 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2021 211 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm...

Chi tiết

SCI - CBTT Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

27/07/2021 127 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 15/2021/NQ-SCI-HĐQT ngày...

Chi tiết