SCI E&C Nghị quyết miễn nhiệm - bổ nhiệm thành viên HĐQT

14/11/2018 82 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ...

Chi tiết

SCI Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

14/11/2018 88 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền...

Chi tiết

SCI Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

05/11/2018 83 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư "Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm...

Chi tiết

SCI Nghị quyết thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SCI

18/10/2018 72 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư nghị quyết về việc: "Thành lập Ban kiểm toán nội...

Chi tiết

SCI E&C - Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 10

26/09/2018 54 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh...

Chi tiết

SCI Công bố thông tin phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017

25/09/2018 63 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc: "Công bố thông tin phát hành cổ phiếu...

Chi tiết

SCI E&C - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty

29/08/2018 73 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc: "Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội...

Chi tiết

SCI Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

30/07/2018 202 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu...

Chi tiết

SCI E&C Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

30/07/2018 197 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng...

Chi tiết

SCI lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

24/07/2018 182 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài...

Chi tiết

SCI Thông qua kết quả SXKD quý II/2018 và kế hoạch nhiệm vụ quý III/20188

20/07/2018 208 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết thông qua kết quả SXKD quý II/2018  và...

Chi tiết

SCI E&C Nghị quyết họp hội đồng quản trị quý 3 năm 2018

16/07/2018 203 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết họp hội đồng quản trị quý 3 năm...

Chi tiết