Chọn báo cáo theo công ty
Qúy I/2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2022 (SCI)
Báo cáo tài chính riêng Quý I/2022 (SCI)
Qúy II/2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022 (SCI)
Báo cáo tài chính riêng Quý II/2022 (SCI)
Giữa niên độ 2022 Xem online Tải về
Báo cáo soát xét hợp nhất tháng 06 (SCI E&C)
Báo cáo soát xét riêng tháng 06 (SCI E&C)
Qúy III/2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2022 (SCI E&C)
Báo cáo tài chính riêng Quý III/2022 (SCI E&C)
Qúy IV2022 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2022 (SCI)
Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2022 (SCI)
Năm 2022 Xem online Tải về
Quy I/2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2021
Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2021
QuyII/2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2021
Giữa niên độ 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét 2021
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét 2021
QuyIII/2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý III/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021
QuyIV/2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
Báo cáo tài chính riêng quý IV/2021
Năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
Báo cáo tài chính riêng năm 2021
Quý I/2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020
Quý II/2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020
Báo cáo tài chính Riêng Quý II/2020
Giữa niên độ 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét 2020
Quý III/2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3/2020
Báo cáo tài chính riêng quý III/2020
Quý IV/2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý IV/2020
Báo cáo tài chính riêng quý IV/2020
Năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2020
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020
Quý I/2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý I/2019
Quý II/2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II/2019
Giữa niên độ 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét 2019
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét 2019
Quý III/2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý III/2019
Quý IV/2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2019
Báo cáo tài chính Riêng Quý IV/2019
Năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (sau kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (Sau kiểm toán)
Năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Quý IV/ 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý IV/2018
Quý III/ 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý III/2018
Giữa niên độ 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018
Quý II/ 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý II/2018
Quý I/ 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý I/2018
Năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
Quý IV/ 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV/2017
Quý III/ 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý III/2017
Giữa niên độ 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017
Quý II/ 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý II/2017
Quý I/ 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý I/2017
Năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
Quý IV/ 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV/2016
Quý III/ 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý III/2016
Quý II/ 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý II/2016
Quý I/ 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý I/2016
Năm 2015 Xem online Tải về
Quý IV/ 2015 Xem online Tải về
Quý III/ 2015 Xem online Tải về
Quý II/ 2015 Xem online Tải về