Ông
Nguyên Minh Hùng
UV độc lập HĐQT - Trưởng Ban
Ông
Quản Thanh Sơn
Kỹ sư thủy lợi - Ủy viên
Quách Thị Thanh Thủy

Kiểm toán viên - Ủy viên